Curs teòrico pràctic d’actuació d'infermeria davant les emergències extrahospitalàries

 

Entitat col.laboradora: Sistema Emergències Médiques de Catalunya SEM


Objectius generals.

 • Facilitar l’adaptació del professional d’Infermeria que vol integrar-se en els Serveis d’Emergències Extrahospitalàries i establir equips de treball conjunt amb les diferents Unitats Mòbils Assistencials

Objectius específics:

 • Conèixer l’aparatge i funcionalitat de les Unitats Assistencials i el seu èquip de treball
 • Ampliar els coneixements, per detectar les sitacions d’emergència davant els pacients amb ràpid deteriorament cognictiu, respiratòri i hemodimàmic.
 • Cooperar amb els professionals d’Emergències Médiques en els protocols d’actuació davant les diferents situacions que impliquin gravetat en el pacient crític.

Contingut:

 • Característiques del Sistema d’Emergències Médiques:
 • Aparatatge a la UCI mòbil.
 • Diferències entre Unitats Assistencials
 • Actuació urgent davant el pacient amb deteriorament cognictiu:
 • Alteracions de la consciència. Coma:
  • Etiologia, valoració, tractament immediat.
  • Codi d’activació del pacient crític en el Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya; AVC
 • Actuació urgent davant el pacient amb dificultat respiratòria:
  • IRA, EPOC, crisi asmàtica (estatus), distress respiratòri, neumotòrax espontani.
  • Ventilació mecànica, indicacions, modalitats, complicacions durant el trasllat.
  • Farmacologia empreada en el pacient respiratòri.
 • Assistència immediata al pacient cardiològic:
  • Síndrome Coronari Agut, valoració, diagnòstic diferencial, tractament immediat.
  • Monitorització ECG, aritmies perilloses. Tractament elèctric i farmacològic.
  • Codi d’activació del pacient crític en el Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya; IAM
 • Assistència immediata al pacient politraumàtic:
  • Traumatisme craniencefàlic; fisiopatología, lesions intracerebrals, signes de HEC,
  • Tòrax ; inestable, neumotòrax, neumohemotòrax, volet costal, condicions de trasllat
  • Abdòmen ; traumatismes tancats, traumatismes oberts ( arma blanca i de foc ), evisceració
  • Pelvis i extremitats ; fractura de acetàbul, fractura de cap d’húmer
  • Lesions raquimedulars ; sospita, valoració, immovilització i condicions de trasllat
  • Farmacologia empreada en el pacient politraumàtic.
  • Codi d’activació del pacient crític en el Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya; PLT
 • Aturada cardiorrespiratoria:
  • Maniobres de Suport Vital Avançat segons algoritmes de la ERC 2015
  • SVA en situacions especials; Hiperpotassèmia, anafilaxia, TEP, embaraçades
 • Avaluació final teòrica (tipus test )

Durada:

 • 32 hores ( 20 hores teòriques i 12 hores pràctiques )
 • Módul pràctic en el Sistema Emergències Médiques de Catalunya SEM (unitats assistencials ) guardia de 12 hores


Docents:

 • Metges i DUE’s Sistema Emergències Médiques de Catalunya SEM


Lloc i dates de realització

 • Col·legi Major Sant Jordi (UB). Passatge Ricard Zamora, s/n. Barcelona [Veure mapa]
 • 1, 3, 8, 10, 15 abril de 2019, de 9 a 13 h.
 • Práctiques SEM: mes d'abril i maig de 2019, una guàrdia de 12h.

Preu
 • 250€


Acreditació / Baremació

 • Des de novembre de 2011, tots el cursos i tallers de CES, están organitzats per l'Associació catalana per a la millora contínua dels professionals sanitaris, fet que suposa la baremació immediata dels cursos i tallers del CES per part de l'Institut Catala de la Salut (IES) per a oposicions i borsa de treball
 • Tots el cursos i tallers tenen Reconeixement d’Interès Sanitari per l’ IES

 

Més informació a:

 • Centre d' Estudis Sanitaris

  Tel.: 93 864 88 66
  Fax: 93 864 86 27

  contacte@cesanitaris.com


Normes d'inscripció:

 • La inscripció està oberta en tots els cursos durant tot l'any.

  1. La reserva de plaça en el curs s' haurà de fer per telèfon.
  2. S'avisarà per telèfon als alumnes inscrits,uns deu dies abans de l'inici de cada curs, que tindran 7 dies hàbils per fer el pagament de la matrícula a qualsevol oficina de 'La Caixa'

   C.C 2100 – 0332 – 80 – 0200200379

   i fer arribar al Centre d' Estudis SanitarisCES per correu-e una còpia del comprovant de l'ingrés del pagament del curs degudament complimentat amb nom i cognoms.
  3. Una vegada iniciat el curs no es farà cap devolució de matrícula, en el cas de que l'alumne no pot continuar assistint a classe amb regularitat no suposa perdre el dret d'inscripció al curs, en aquest cas l'alumne pot tornar a començar el curs en properes edicions.
  4. La realització dels cursos és condiciona a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.
  5. El Centre es reserva el dret de variar alguna d'aquestes normes.
  6. Per a l'obtenció del certificat caldrà una assistència del 80 % de les hores totals del curs i l'avaluació corresponent a cada curs, per a el certificat d'aprofitament.