Acreditació cursos DEA otorgada per l'IES

L'empresa CENTRE D'ESTUDIS SANITARIS (CES) ha estat incorporada a la base de dades de l'IES i ACREDITADA per impartir el programa bàsic de formació, així com per realitzar la prova de renovació de la certificació d'acord amb allò que determina el decret DOGC 15/2012. pel qual es regula la utilització dels DEA per personal no mèdic.

Acreditació dels nostres cursos

Per a tots els nostres cursos s'està sol·licitant l'acreditació per el CONSELL CATALÀ DE FORMACIÓ CONTINUADA DE PROFESSIONS SANITÀRIES CCFCPS amb crèdits homologables a tot el territori espanyol.

Des de novembre de 2011, tots el cursos i tallers de CES, están organitzats per l'Associació Catalana per a la Millora Contínua dels Professionals sanitaris, fet que suposa la baremació immediata dels cursos i tallers del CES per part de l'Institut Catala de la Salut (ICS) per a oposicions i borsa de treball

Missió, visió i valors de CES

Missió:

El Centre d'Estudis Sanitaris CES està format per professionals sanitaris amb més de 20 anys d'experiència de reconegut prestigi acadèmic que hi treballen a les àrees extrahospitalària, hospitalària, atenció primària i de gestió.

El Centre d'Estudis Sanitaris CES neix en 1997 per la necessitat d'oferir una Formació Continuada de qualitat a els professionals sanitaris (infermeria, metges i TES) a l'àmbit hospitalàri de segon i tercer nivell i Atenció Primària.

 

Visió:

Volem ser el centre de formació continuada de referència a Catalunya a nivell hospitalàri de segon i tercer nivell i centres d’Atenció Primària de la Salut

 

Valors:

Lideratge: Ens esforçem per ser pioners en la oferta de les accions formatives
Col.laboració: Potenciem el talent col.lectiu
Compromís: Amb els alumnes que son la nostra raó de ser
Qualitat: En búsqueda de l'Excel.lència

 

Normes d'inscripció

La inscripció està oberta en tots els cursos durant tot l'any.

1.
La reserva de plaça en el curs s' haurà de fer per telèfon.

2.
S'avisarà per telèfon als alumnes inscrits, uns vint dies abans de l'inici de cada curs, que tindran 15 dies hàbils per fer el pagament de la matrícula a qualsevol oficina de La Caixa / Caixabank

C.C.C. 2100 – 0332 – 80 – 0200200379

i fer arribar al Centre d' Estudis Sanitaris CES per fax una còpia del comprovant de l'ingrés del pagament del curs degudament complimentat amb nom i cognoms.

3.
Una vegada iniciat el curs no es farà cap devolució de matrícula, en el cas de que l'alumne no pot continuar assistint a classe amb regularitat no suposa perdre el dret d'inscripció al curs, en aquest cas l'alumne pot tornar a començar el curs en properes edicions.

4.
La realització dels cursos és condiciona a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.

5.
El Centre es reserva el dret de variar alguna d'aquestes normes.

6. Per a l'obtenció del certificat caldrà una assistència del 80 % de les hores totals del curs.